Όροι Χρήσης


Η ιστοσελίδα HalandriDeal.gr  αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ» , που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της οδού Μαυρομιχαλέων 31 και στο εξής, για συντομία, θα καλείται ως «η Επιχείρηση».
Ο χρήστης  του ιστοχώρου και των υπηρεσιών του  HalandriDeal.gr δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, ότι έχει λάβει γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του παρόντος, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα HalandriDeal.gr. Σε περίπτωση τυχόν διαφωνίας του με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από τις σελίδες του HalandriDeal.gr.
Η Επιχείρηση δύναται χωρίς προειδοποίηση, οιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις του ιστοχώρου, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές αυτών. Εφόσον πάντως εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το HalandriDeal.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές επέλθουν στους όρους χρήσης του, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας HalandriDeal.gr. 

1) ΟΡΙΣΜΟΙ

* Επιχείρηση: η επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της οδού Μαυρομιχαλεων 31,
* Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.HalandriDeal.gr»,
* Προμηθευτής: κάθε τρίτος ο οποίος συμβάλλεται με την Επιχείρηση με σκοπό να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας,
* Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία που διαθέτει ο εκάστοτε Προμηθευτής,
* Αγοραστής: κάθε χρήστης/συνδρομητής που αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή, που διαφημίζεται στην ιστοσελίδα.
* Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας στον Αγοραστή, φέρει μοναδικό κωδικό και πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για να λάβει τη συμφωνημένη έκπτωση επί του προϊόντος/υπηρεσίας που προσφέρει ο τελευταίος.
* Προσφορά: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ιστοσελίδα HalandriDeal.gr παρέχει υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης προσφορών που οι διαφημιζόμενοι σε αυτή Προμηθευτές απευθύνουν στους χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Μέσω της πλατφόρμας του HalandriDeal.gr οι χρήστες δύνανται να αγοράσουν το εκπτωτικό κουπόνι για τα προϊόντα/υπηρεσίες του Προμηθευτή που επιλέγουν, ανάμεσα σε αυτά που τους προσφέρονται από την Επιχείρηση στην ιστοσελίδα της. Τα εν λόγω κουπόνια προσφέρουν σημαντική έκπτωση στα προϊόντα/υπηρεσίες του Προμηθευτή και διαφημίζονται στο HalandriDeal.gr κατόπιν συμφωνίας που έχει συνάψει η Επιχείρηση με τον Προμηθευτή, ο οποίος επιθυμεί με τον τρόπο αυτό να προωθήσει τις υπηρεσίες-προϊόντα του μέσω της ιστοσελίδας HalandriDeal.gr, στους χρήστες που επιθυμούν να τα αγοράσουν.
Η Επιχείρηση δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των Προμηθευτών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.
Ο χρήστης-επισκέπτης της ιστοσελίδας HalandriDeal.gr προκειμένου να αγοράσει το εκπτωτικό κουπόνι και να επωφεληθεί της προσφοράς, θα πρέπει να έχει δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές των κουπονιών που επιθυμεί. Με την εγγραφή του, ο χρήστης – μέλος του HalandriDeal.gr δεσμεύεται στα πλαίσια των όρων του παρόντος, τους οποίους δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

3) ΌΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ι) Προσφορά: H Επιχείρηση στα πλαίσια της συνεργασίας της με Προμηθευτές,  αποκλειστικά της περιοχή του Χαλανδρίου, εξασφαλίζει για όλα τα μέλη του HalandriDeal.gr εκπτωτικά κουπόνια για τις υπηρεσίες-προϊόντα που παρέχουν οι Προμηθευτές. Οι προσφορές ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε όποια αλλαγή, παράταση ή επιμήκυνση της προβλεπόμενης διάρκειας κρίνει απαραίτητη για οποιαδήποτε προσφορά διαφημίζει στην ιστοσελίδα της, κατά την ελεύθερη κρίση της.
ΙΙ) Ενεργοποίηση Προσφοράς: H Επιχείρηση δεν θέτει ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της προσφοράς κάποιον χρονικό ή άλλο περιορισμό. Οι προσφορές είναι ενεργές ως έχουν και όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του HalandriDeal.gr. Ο κάθε χρήστης – πελάτης δύναται να αγοράσει την προσφορά από το HalandriDeal.gr και να την χρησιμοποιήσει άμεσα.
ΙΙΙ) Ολοκλήρωση Συναλλαγής: Η αγορά του κουπονιού της προσφοράς από τον χρήστη-μέλος καθιστά τη συναλλαγή οριστική και τα μέλη αυτά έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται άμεσα στον Προμηθευτή, το εκπτωτικό κουπόνι του οποίου έχουν αγοράσει, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη υπηρεσία-προϊόν με την συμφωνημένη έκπτωση, εκτός αν στους όρους της ειδικής προσφοράς αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της έκπτωσης θα αποτελεί η παράδοση στον Προμηθευτή του σχετικού κουπονιού, που το HalandriDeal.gr θα έχει στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το μέλος θα έχει εκτυπώσει. Το εν λόγω κουπόνι θα λαμβάνεται από το εκάστοτε μέλος κατόπιν της σχετικής πληρωμής (πληρωμή μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή paysafe κάρτας) μέσα από τις σελίδες του HalandriDeal.gr και στο οποίο θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 1. Η επιλεχθείσα υπηρεσία-προϊόν, 2. Το ακριβές ποσό που έχει καταβληθεί από τον Αγοραστή, 3. Το ποσοστό έκπτωσης που δικαιούται στα πλαίσια της ειδικής προσφοράς, 4. Τα στοιχεία του Προμηθευτή, 5. Η ημερομηνία της συναλλαγής και η τυχόν ημερομηνία λήξης της ισχύος της ειδικής προσφοράς, μετά το πέρας της οποίας, τα μέλη δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής υπηρεσίας. Εάν τα μέλη επιθυμούν, θα μπορούν να αιτούνται και να λαμβάνουν από το HalandriDeal.gr το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό για το ποσό που έχουν καταβάλει για το κουπόνι. Για τη χρήση της προσφοράς είναι υποχρεωτική η επίδειξη του κουπονιού καθώς και η αστυνομική ταυτότητα του Αγοραστή. Το κάθε κουπόνι είναι μοναδικό, ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Οι προσφορές που προβάλλονται στο HalandriDeal.gr δεν μπορούν να συνδυαστούν υποχρεωτικά με άλλες προσφορές που πιθανόν να παρέχουν συνεργαζόμενοι Προμηθευτές.

4) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η αγορά των κουπονιών που προσφέρονται από το HalandriDeals.gr δύναται να πραγματοποιηθεί με μετρητά από τα γραφεία της Επιχείρησης ή από τον ιστότοπο της Επιχείρησης μόνο με τη χρήση της πιστωτικής, χρεωστικής ή paysafe κάρτας του μέλους-χρήστη. Κατά την υποβολή της αίτησης αγοράς ο Αγοραστής δίνει τα στοιχεία της κάρτας του στο σύστημα και η δέσμευση του σχετικού ποσού πραγματοποιείται αυτόματα, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η εκτύπωση του αποδεικτικού πληρωμής από τον Αγοραστή. Στην αναγραφόμενη τιμή των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τα μέλη του HalandriDeals.gr δεν επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα. Η «Επιχείρηση» είναι συμβεβλημένη με την τράπεζα ALPHA Bank, ενώ τα μέλη του HalandriDeal.gr μπορούν να κάνουν χρήση των καρτών VISA, MASTERCARD, paysafe, για την αγορά του κουπονιού.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών-μελών, είναι απόρρητες. Επίσης, όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές-πληρωμές, πραγματοποιούνται στον ιστοχώρο της τράπεζας, η οποία χρησιμοποιεί σύστημα κρυπτογράφησης δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών.

5) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΩΝ

Τα χρήματα που κερδίζουν οι χρήστες της ιστοσελίδας από τις προτάσεις φίλων πιστώνονται στο λογαριασμό τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές μέσα στην ιστοσελίδα Halandrideal.gr. (περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα χρήματα θα βρείτε στην ενότητα "Xρήματα Halandrideal.gr" Για να κερδίσει ένας χρήστης χρήματα από μια πρόταση ο προτεινόμενος φίλος θα πρέπει να εγγραφεί και να κάνει μια αγορά εντός 72 ωρών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει ή να αφαιρέσει τα "Χρήματα Halandrideal.gr" χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση κατάχρησης της υπηρεσίας "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΩΝ".

6) ΧΡΗΜΑΤΑ HALANDRIDEAL.GR

Τα χρήματα που πιστώνονται στους λογαριασμούς των χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές στην ιστοσελίδα Halandrideal.gr. Δεν εξαργυρώνονται ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ενδέχεται τα συγκεκριμένα χρήματα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες προσφορές.

7) ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης του ιστοτόπου HalandriDeal.gr ευθύνεται για τη σύννομη χρήση του και δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για την μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτου προσώπου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ακόμη, αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο HalandriDeal.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιου είδους χρήση, το HalandriDeal.gr διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη, χωρίς προειδοποίηση, ασκώντας ταυτόχρονα και κάθε από το νόμο προβλεπόμενο δικαίωμα. Λαμβανομένων υπ’ όψιν και των υπολοίπων όρων της παρούσας, ο χρήστης - μέλος ευθύνεται και για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του καθώς και για την κακόβουλη χρήση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας από τρίτους.

8) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Προμηθευτές παρέχουν στα μέλη του HalandriDeal.gr ειδικές προσφορές στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των μελών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους Προμηθευτές ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της υποχρέωσης του Προμηθευτή. Η υφιστάμενη συναλλακτική σχέση διέπει τα συμβαλλόμενα μέρη και εν προκειμένω τον Αγοραστή και τον Προμηθευτή και όχι την Επιχείρηση. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών του HalandriDeal.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του HalandriDeal.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς με οποιοδήποτε τρόπο να παρέχεται κάποια εγγύηση από την Επιχείρηση για το άρτιο και ακριβές και κατάλληλο περιεχόμενό τους. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται άμεσα, υπόσχεται όμως να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Επίσης δεν εγγυάται ότι ο παρόν ιστότοπος ή οποιοσδήποτε ιστότοπος διαφημιζόμενος στο HalandriDeal.gr ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών-επισκεπτών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμιο λογισμικό. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης - χρήστης. Όσον αφορά τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα, η «Επιχείρηση» έχει συνάψει συνεργασία οικονομικής εκκαθάρισης των πιστωτικών καρτών με αναγνωρισμένους στην Ελλάδα και αξιόπιστους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από τους οποίους, για πληρέστερη ασφάλεια των μελών της, αξιοποιείται εφαρμογή ψηφιακού πιστοποιητικού (SSL), σε όλες τις σελίδες μέσω των οποίων πραγματοποιείται κάθε σχετική συναλλαγή. Κατά τη διάρκεια εγγραφής σχετικής οικονομικής συναλλαγής, το μέλος του HalandriDeal.gr εισέρχεται αυτόματα στο «περιβάλλον» του ιστοχώρου της τράπεζας, για την ασφάλεια του οποίου ουδεμία ευθύνη φέρει η Επιχείρηση. Η ευθύνη για τη διεκπεραίωση ή απόρριψη της συναλλαγής αυτής βαρύνει αποκλειστικά την Τράπεζα και τον χρήστη ως προς την ορθή χρήση του συστήματος και την αξιοπιστία της κάρτας του υποψήφιου Αγοραστή, ενώ η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όποια συναλλαγή τυχόν δεν εγκρίνει. Ο περιορισμός ευθύνης της Επιχείρησης προκύπτει και από τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας HalandriDeal.gr ως πλατφόρμας διαφημιστικής προσφορών των Προμηθευτών.

9) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της παρουσίασης της, των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τη Νομοθεσία, Ελληνική και Διεθνή. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου του ιστοτόπου της Επιχείρησης, χωρίς την έγγραφη άδεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εξαιρούνται τα δικαιώματα των συμβεβλημένων εταιριών (Προμηθευτών) τα οποία αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία προστατευόμενη κατά τον ίδιο τρόπο.

10) ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

H εγγραφή στο HalandriDeal.gr διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους αυτούς, οφείλει να μην προβεί στη σχετική δημιουργία λογαριασμού. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος επισκέπτης την ιστοσελίδα, πρέπει πρώτα να φτιάξει έναν λογαριασμό χρήστη. Αυτό γίνεται αφού υποβάλλει τα στοιχεία του και στη συνέχεια επιλέξει ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Με τον τρόπο αυτό αποκτά τον δικό του προσωπικό λογαριασμό χρήστη, μέσω του οποίου μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του HalandriDeal.gr. Επιπλέον, αν προχωρήσει σε κάποια συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας, θα ζητηθούν και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον επισκέπτη/ χρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε να ενημερώνεται για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν, εφόσον το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες και προϊόντα αν προηγουμένως ο χρήστης δεν δώσει στη Επιχείρηση την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail), αποδεχόμενος στην πράξη τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων. Σημειωτέον είναι, ότι παρέχεται πάντα η δυνατότητα στο λήπτη τέτοιων ενημερωτικών μηνυμάτων να εξαιρεθεί από τη λήψη τους, επιλέγοντας τη σχετική εντολή που πάντα περιέχει το ενημερωτικό μήνυμα. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη-μέλους, η οποία επεξεργασία είναι σύννομη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης-μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως σήμερα ισχύει, σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο HalandriDeal.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Επιχείρηση» αλλά και από τον εκάστοτε «Προμηθευτή», τις υπηρεσίες του οποίου, το μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το HalandriDeal.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη-μέλους για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης, όλα τα δεδομένα που αφορούν τον χρήστη και που τυχόν είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων του συστήματος δεν θα διαγράφονται από τη βάση δεδομένων, παρά θα αποθηκεύονται υπό καθεστώς διαγραφής και δεν θα παρουσιάζονται.
Ο κάθε λογαριασμός χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός και ο κάτοχος του είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του, ενώ οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο HalandriDeal.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.
Το HalandriDeal.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει αυτόματα τον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών της σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

11) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο χρήστης των υπηρεσιών του HalandriDeal.gr, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του κουπονιού εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το HalandriDeal.gr με γράμμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τίτλο «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ», στο οποίο θα αναφέρει την προσφορά, τον αριθμό των κουπονιών και τα στοιχεία του, το οποίο θα αποστείλει στην διεύθυνση chargeback@halandrideal.gr, όπου θα γνωστοποιεί στην Επιχείρηση την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει και θα αναφέρει -εφόσον επιθυμεί- και τους λόγους της υπαναχώρησης. Η Επιχείρηση, αφού επιβεβαιώσει –κατόπιν επικοινωνίας με τον έμπορο- ότι δεν έχει γίνει χρήση του κουπονιού, θα ακυρώσει τη συναλλαγή του μέλους και το κουπόνι που έχει εκδοθεί σχετικά θα παύσει να ισχύει. Με την ακύρωση του κουπονιού, ο χρήστης δικαιούται είτε να προσέλθει στην Επιχείρηση προκειμένου να του αποδοθούν τα χρήματα που πλήρωσε για το κουπόνι, είτε να πιστωθεί το ποσό αυτό στο λογαριασμό του για αγορές μελλοντικών προσφορών από το HalandriDeal.gr. Σε περίπτωση αναγραφής ειδικών όρων υπαναχώρησης σε συγκεκριμένη προσφορά, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι της προσφοράς και όχι οι παραπάνω γενικοί όροι χρήσης.
Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κράτηση που έχουν ως αντικείμενο μεταφορείς, κατάλυμα, σίτιση και ψυχαγωγία.

12) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του HalandriDeal.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει και εφαρμόζεται, ενώ ως αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται ρητά από τα μέρη τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, αυτή θα παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν δεσμεύει την Επιχείρηση και όλους τους χρήστες και επισκέπτες του HalandriDeal.gr, ενώ υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης συμφωνίας και δύναται να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως.

Hot Deals

Hot Deal
 

ανακαίνιση υδραυλικών και αποχετευτικών σωληνώσεων